Przelew do organu podatkowego, krok 2/3
Tabela zawiera informacje na temat operacji przelewu do Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego, którą chcesz zrealizować.
 

 

 Typ przelewu
Wybrany przez Ciebie typ przelewu podatkowego.

 Numer rachunku organu podatkowego
Numer rachunku bankowego Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego, na który przekażesz pieniądze.

 Nazwa organu podatkowego, Adres - miejscowość organu podatkowego
W przypadku wykonywania przelewu do Urzędu Skarbowego, jego dane adresowe pojawią się automatycznie.

 Nazwa organu podatkowego, Adres organu podatkowego (ulica), Miejscowość organu podatkowego
W przypadku wykonywania przelewu do innego organu podatkowego należy podać jego dane adresowe. Nazwa organu podatkowego jest polem obowiązkowym.

 Imię i nazwisko nadawcy, Adres zleceniodawcy (ulica), Miejscowość nadawcy
Dane adresowe osoby / firmy dokonującej płatności.

 Typ identyfikatora
Wybrany typ identyfikatora uzupełniającego.

 Identyfikator płatnika
Wpisany numer identyfikatora uzupełniającego.

 Okres rozliczenia (rok, typ, numer)
Podaj jakiego okresu dotyczy rozliczenie. Typ rozliczenia wybierz z rozwijalnej listy.

Format wpisywanego okresu rozliczenia składki wymaga podania roku wraz z:

  • wskaźnikiem "R" w przypadku płacenia składki za rok np. 02R - wpłata dotyczy roku 2002
  • wskaźnikiem "P" oraz numerem półrocza w przypadku płacenia składki za półrocze np. 02P01 - wpłata dotyczy pierwszego półrocza 2002 roku
  • wskaźnikiem "K" oraz numerem kwartału w przypadku płacenia składki za kwartał np. 03K01 - wpłata dotyczy pierwszego kwartału 2003 roku
  • wskaźnikiem "M" oraz numerem miesiąca w przypadku płacenia składki za miesiąc np. 03M04 - wpłata dotyczy kwietnia 2003 roku
  • wskaźnikiem "D" oraz numerem miesiąca w przypadku płacenia składki za dekadę np. 03D0204 - wpłata dotyczy drugiej dekady kwietnia 2003 roku
  • wskaźnikiem "J" oraz numerem dnia w przypadku płacenia składki za dzień miesiąca np. 05J1807 - wpłata dotyczy 18 dnia lipca 2005 roku

 Symbol formularza lub płatności
Symbol płatności należy wybrać z rozwijalnej listy w zależności od sposobu regulowania należności.

 Zawartość rozwijalnej listy symboli płatności uzależniona jest od podanego numeru Urzędu Skarbowego. Jeśli na liście brakuje symbolu dla płatności, którą zamierzasz zrealizować, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest podanie błędnego numeru rachunku Urzędu Skarbowego, nieprzyjmującego danej płatności.

 Uwaga! Dla przelewów do innych organów podatkowych jedyny dostępny symbol płatności to "inne ".

Wybrane symbole płatności opisane są poniżej.

(1) Jeżeli wysokość należności wynika z określonego formularza (zeznania, deklaracji, informacji) złożonego przez podatnika, płatnika lub inkasenta, należy wpisać symbol formularza.

PIT37

należność wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym,

VAT7

należność wynika z deklaracji dla podatku od towarów i usług,

CIT2

należność wynika z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

AKC2A

należność wynika z informacji o podatku akcyzowym dla wyrobów spirytusowych.

(2) W przypadku, gdy wpłata należności wynika z decyzji (postanowienia lub innego aktu) organu podatkowego należy wpisać symbol płatności.

PIT

wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych,

CIT

wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,

VAT

wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług,

AKC

wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego,

GL

wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od gier,

KP

wpłata dotyczy decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

PPE

wpłata dotyczy decyzji w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wpłata ryczałtu za dany miesiąc,

PN

wpłata dotyczy podatku od nieruchomości,

SD

wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od spadków i darowizn,

PCC

wpłata dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych,

OS

wpłata dotyczy opłaty skarbowej,

INNE

wpłata innych należności, np. podatek od środków transportowych.

 Identyfikacja zobowiązania
Rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie.

Pole to jest wypełniane gdy:
(1) Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego, wówczas zobowiązany wypełniając pole wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaj należności, np.

DEC.RYCZAŁT

wpłata wynika z decyzji ustalającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

TYT.WYK.POD.DOCH

wpłata wynika z tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie deklaracji PIT5 (w polu 12 wpisać PIT5)

(2) Jeśli wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu bądź też określonego formularza (zeznania, deklaracji, informacji) należy wówczas wpisać w skrócie rodzaj należności, np.:
POD.OD.POS.PSÓW    wpłata dotyczy podatku od posiadania psów

 Data operacji (dd-mm-rrrr)
Wpisz datę wykonania przelewu w następującej postaci: DD MM RRRR, np. 18 11 2002.

 Kwota przelewu
Kwotę przelewu wpisz używając przecinka jako separatora pomiędzy kwotą w zł i gr. Cyfry wpisz w sposób ciągły, nie używaj spacji do oddzielania. Np. 125,50.

 Dostępne środki
Aktualna suma środków zdeponowanych na rachunku w mBanku (z którego wykonywany jest przelew do US), które możesz przeznaczyć na dokonanie przelewu do US.

Aby zrezygnować z realizacji przelewu do organu podatkowego wybierz przycisk "Powrót".
Aby zmienić dane przelewu i wrócić do kroku 1 przelewu podatkowego wybierz przycisk "Modyfikuj".
Aby kontynuować zlecenie przelewu do organu podatkowego wybierz przycisk "Dalej".

Więcej pomocy...